Χρονολογία*

Κατάλογος Αποφάσεων Ιεραρχικών Προσφυγών 2008

29/2008

30/04/2008

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"Ι & A ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ,
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ
GEMAC MDA LTD"

Τμήμα Τεχνικών
Υπηρεσιών Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού

02/06/2008

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

hierarchical recourse-29-2008.pdf

Κατάταξη*

2008029

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*