Χρονολογία*

Κατάλογος Αποφάσεων Προσφυγών 2024

06/2024

15/01/2024

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «NETU CONSULTANTS LTD,
INGENIERIE GEOGRAPHIQUE NUMERIQUE
FRANCAISE AL INTERNATIONAL (IGN FI) ΚΑΙ
HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD»

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

12/06/2024

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Recourse 06-2024.pdfRecourse 06-2024.pdf

Κατάταξη*

2024006

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*