Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

36/2019

03/09/2019

C & V KRITICOS
SUPPLIERS LTD

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

05/09/2019

Επιυτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 36-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 36-2019.pdf

Κατάταξη*

2019036

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*