Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2015

40/2015

14/08/2015

1. CYBARCO LTD,
2. GRUP 4 INSTALATII S.A. KAI
3. TRUSTUL DE INSTALATII
MONTAJ SO CONSTRUCTII S.A.,
ΩΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
"CYBARCO-GRUP4-ΤΙΜ JV"

Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Λεμεσού - Αμαθούντας

19/08/2015

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 40-2015.pdf

Κατάταξη*

2015040

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*