Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

29/2018

11/07/2018

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

13/07/2018

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 29-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 29-2018.pdf

Κατάταξη*

2018029

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*