Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023

48/2023

19/01/2024

Κοινοπραξία Εταιρειών MULTIMARINE SERVICES
LTD και Θεμελιοτεχνική Εταιρεία Πόλυς Αργυρίδης Λτδ
με το όνομα «Μultimarine – Themeliotechniki JV»

ΑΡΧΗ
ΛΙΜΕΝΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ

30/01/2024

Άρση
Προσωρινών
Μέτρων

Άρση
Προσωρινών
Μέτρων

Interim order 48-2023 άρσης Πρ. Μ.pdfInterim order 48-2023 άρσης Πρ. Μ.pdf

Κατάταξη*

2023048

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*