Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2021

17/2021

16/04/2021

ΜΕΦΑΛ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

23/04/2021

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Interim order 17-2021.pdfInterim order 17-2021.pdf

Κατάταξη*

2021017

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*