Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2020

06/2020

27/03/2020

Α & Α ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
(ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΛΙΜΙΤΕΔ

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ

02/04/2020

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Ιnterim order 06-2020.pdfΙnterim order 06-2020.pdf

Κατάταξη*

202006

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*