Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2024

06/2024

25/01/2024

Κοινοπραξία «NetU Consultants Ltd, INGENIERIE
GEOGRAPHIQUE NUMERIQUE FRANCAISE AL
INTERNATIONAL (IGN FI) και Hellenic Technical
Enterprises Ltd»

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

30/01/2024

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 06-2024.pdfInterim order 06-2024.pdf

Κατάταξη*

202406

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*