Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

50/2019

25/11/2019

CYFIELD
CONSTRUCTION
LIMITED

ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ

27/11/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Aπόφαση Π.Μ. 50-2019.pdfAπόφαση Π.Μ. 50-2019.pdf

Κατάταξη*

2019050

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*