Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

39/2019

07/10/2019

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

09/10/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 39-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 39-2019.pdf

Κατάταξη*

2019039

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*