Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

4/2019

16/01/2019

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

22/01/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ.  4-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 4-2019.pdf

Κατάταξη*

201904

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*