Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2023

51/2023

28/12/2023

HILL INTERNATIONAL N.V (HILL) – HELLENIC GAS
TRANSMISSION SYSTEM OPERATOR S.A. (DESFA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ

03/01/2024

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Interim order 51-2023.pdfInterim order 51-2023.pdf

Κατάταξη*

2023051

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*