Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2015

13/2015

10/02/2015

JIANGXI MACHINERY
& EQUIPMENT IMPORT/
EXPORT CORP.
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΗΣ,
GEORAL LIMITED

Αρχή
Ηλεκτρισμού
Κύπρου

18/02/2015

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 13-2015.pdf

Κατάταξη*

2015013

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*