Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016

6/2016

12/02/2016

VOUROS
HEALTHCARE LIMITED

Υπουργείο Υγείας,
Διεύθυνση Αγορών
και Προμηθειών

11/02/2016

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 6-2016.pdf

Κατάταξη*

2016006

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*