Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2019

10/2019

19/02/2019

WTE
Wassertechnik
GmbH

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

22/02/2019

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

Απόφαση Π.Μ. 10-2019.pdfΑπόφαση Π.Μ. 10-2019.pdf

Κατάταξη*

2019010

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*