Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2014

53/2014

05/09/2014

PLANETEK ITALIA S.R.L. -
PLANETEK HELLAS EPE -
GEOSET LTD -
T.C. GEOMATIC LTD

Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

09/09/2014

Επιτυγχάνει

Επιτυγχάνει

interim order 53-2014.pdf

Κατάταξη*

2014053

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*