Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Χρήσιμες ΠληροφορίεςΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ


Η Προσφυγή υποβάλλεται με τη σμπλήρωση του σχετικού εντύπου (ΑΑΠ-1) και την κατάθεσή του στα γραφεία της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, ταυτόχρονα με την πληρωμή του καθορισμένου τέλους. Η πληρωμή του τέλους γίνεται είτε τοις μετρητοίς, είτε με προσωπική τραπεζική επιταγή του αιτητή.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 (2) του Ν. 104(Ι)/2010, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται, κατά την κρίση της και λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων κάθε υπόθεσης, να αποφασίζει την επιστροφή ολόκληρου ή μέρους του τέλους που καταβλήθηκε με την υποβολή της προσφυγής.

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο