Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Χρήσιμες ΠληροφορίεςΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.104(Ι)/2010:

(1) Προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με αίτημα την κήρυξη συναφθείσας σύμβασης ως ανενεργού, η οποία στοιχειοθετείται με επίκληση οποιουδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 27, ασκείται πριν από την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία:

(α) (i) η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε απόφαση ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 40, 41 και 42 του Νόμου 12(Ι)/2006, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης της αναθέτουσας αρχής να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙ ή

(ii) η αναθέτουσα αρχή ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ή υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 47 του Νόμου 12(Ι)/2006, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων, με την επιφύλαξη του εδαφίου (3) του ιδίου άρθρου•

(β) (i) ο αναθέτων φορέας δημοσίευσε απόφαση ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 45 του Νόμου 11(Ι)/2006, εφόσον η δημοσίευση αυτή περιλαμβάνει αιτιολόγηση της απόφασης του αναθέτοντος φορέα να αναθέσει τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης• ή

(ii) ο αναθέτων φορέας ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες και υποψηφίους σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 51 του Νόμου 11(Ι)/2006, εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν συνοπτική έκθεση των συναφών λόγων.

(2) Στις περιπτώσεις συμβάσεων που έχουν ανατεθεί ή συναφθεί παράνομα κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 27, όπου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), η προσφυγή ασκείται πριν από την πάροδο έξι (6) μηνών από την επομένη της ημέρας κατά την οποία συνήφθη η σύμβαση.

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο