ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χρήσιμες Πληροφορίες


ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Σύμφωνα με το άρθρο 19(1) του Νόμου 104(Ι)/2010, κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση και ο οποίος υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και για την οποία εικάζεται ότι παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

Σύμφωνα με το άρθρο 26(1) του Νόμου 104(Ι)/2010 προσφυγή στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με αίτημα την κήρυξη συναφθείσας σύμβασης ως ανενεργού, η οποία στοιχειοθετείται με επίκληση οποιουδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 27 ασκείται μέσα σε καθορισμένες από το Νόμο προθεσμίες.
Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής