ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χρήσιμες Πληροφορίες


ΠΟΤΕ ΚΩΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ


Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.104(Ι)/2010:

(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 23, η προθεσμία για άσκηση προσφυγής που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 21 και η προθεσμία των δύο (2) εργασίμων ημερών που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 24, κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.

(2) Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, η περίοδος που κωλύει τη σύναψη της σύμβασης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών για έκδοση προσωρινών μέτρων.
Πίσω
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής