Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Χρήσιμες ΠληροφορίεςΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ


Σύμφωνα με το άρθρο 20(5) του Ν.104(Ι)/2010, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών δύναται να εξετάζει συνοπτικά και να απορρίπτει προσφυγή την οποία κρίνει αβάσιμη, χωρίς να καλείται ενώπιον της ο ενδιαφερόμενος ή, ανάλογα με την περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας.

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο