Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Χρήσιμες ΠληροφορίεςΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ιδρύθηκε με το Νόμο 101(Ι)/2003 που φέρει τον τίτλο Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 και ο οποίος αντικαταστάθηκε από το Ν.12(Ι)/2006 και Ν.104(Ι)/2010. Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα άλλα Μέλη και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί για μια επιπλέον πενταετία.

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο