Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2018

64/2018

31/12/2018

NEWCYTECH
BUSINESS
SOLUTIONS LIMITED

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
ΣΤΕΓΗΣ

25/01/2019

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

Απόφαση Π.Μ. 64-2018.pdfΑπόφαση Π.Μ. 64-2018.pdf

Κατάταξη*

2018064

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*