Χρονολογία*

Κατάλογος Προσωρινών Μέτρων 2016

47/2016

16/08/2016

ALEXANDROS TECHNIKI –
HELESI – MEKEL –
EUROMARKET J.V.

Συμβούλιο Εκμετάλλευσης
του Χώρου Διάθεσης ή Αξιοποίησης
Οικιακών Αποβλήτων Πάφου /
Χ.Υ.Τ.Α. Πάφου

23/08/2016

Απορρίπτεται

Απορρίπτεται

interim order 47-2016.pdf

Κατάταξη*

2016047

Όχι
Κατεβάστε το Acrobar Reader*