Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Χρήσιμες ΠληροφορίεςΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ


ΕΝΤΥΠΟ ΑΑΠ-5


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 104(Ι)/2010
----------------------------------------------
1. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εξέταση Προσωρινών Μέτρων είναι η ακόλουθη:

(α) Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει ένσταση στην έκδοση των προσωρινών μέτρων αποστέλλει επιστολή στην Α.Α.Π. δηλώνοντάς το.

(β) Εάν υπάρχει ένσταση από την Αναθέτουσα Αρχή, αποστέλλει επιστολή στην Α.Α.Π. δηλώνοντάς το. Κατά την ακρόαση δίδεται πρώτα ο λόγος στον Αιτητή και μετά στην Αναθέτουσα Αρχή για να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά με το ενδεχόμενο λήψης προσωρινών μέτρων. Τα δύο μέρη δικαιούνται, εάν το επιθυμούν, να δευτερολογήσουν με την ίδια σειρά.

(γ) Μετά το πέρας της πιο πάνω διαδικασίας, η Α.Α.Π. επιφυλάσσει την απόφασή της και την κοινοποιεί στα δύο μέρη με το έντυπο ΑΑΠ-3, τηλεομοιοτυπικά και ταχυδρομικώς, εντός της νενομισμένης προθεσμίας.

2. Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την εξέταση της Προσφυγής είναι η ακόλουθη:

(α) Με την κοινοποίηση της Προσφυγής στην Αναθέτουσα Αρχή με το έντυπο ΑΑΠ-2 της ζητείται όπως αποστείλει στην Α.Α.Π. εντός 10 εργάσιμων ημερών έκθεση γεγονότων, ένα αντίγραφο του Διοικητικού Φακέλου της υπόθεσης, αντίγραφα της προσφοράς του Αιτητή και της προσφοράς του επιτυχόντα προσφοροδότη καθώς και αντίγραφο οποιασδήποτε άλλης προσφοράς που προσβάλλεται με την προσφυγή (ότι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).

(β) Οι οδηγίες για κατάθεση γραπτών αγορεύσεων και για ορισμό της ημερομηνίας ακρόασης δίνονται από την Α.Α.Π. γραπτώς μετά από την καταχώριση της Γραπτής Έκθεσης Γεγονότων της Αναθέτουσας Αρχής.

(γ) Ο Αιτητής έχει δικαίωμα επιθεώρησης του Διοικητικού Φακέλου και των σχετικών προσφορών που διατηρούνται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής μετά από συνεννόηση με αυτή. Οι γραπτές αγορεύσεις αποστέλλονται στην Α.Α.Π. ηλεκτρονικά στη διεύθυνση tra@aap.gov.cy σε μορφή .doc ή .docx, με κοινοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή και στον Αιτητή, αντίστοιχα, από τον αποστολέα τους.

(δ) Κατά την διάρκεια της ακρόασης της υπόθεσης δίδεται o λόγος για 35 λεπτά στον Αιτητή για να αναπτύξει ή διευκρινίσει τους αναφερόμενους στο έντυπο της Προσφυγής (ΑΑΠ-1) και στη γραπτή αγόρευση λόγους ακύρωσης. Ακολούθως δίδεται ο λόγος για 35 λεπτά στην Αναθέτουσα Αρχή για να απαντήσει καθώς και για να αναπτύξει ή διευκρινίσει τα σημεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση γεγονότων και στη γραπτή αγόρευση της. Τόσο ο Αιτητής όσο και η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούνται να δευτερολογήσουν, εάν το επιθυμούν, με την ίδια σειρά για χρόνο 10 λεπτών έκαστος.

(ε) Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ο/η Πρόεδρος και τα Μέλη της Α.Α.Π. μπορούν να υποβάλλουν προς τα μέρη ερωτήσεις. Επίσης σε οποιοδήποτε στάδιο η Α.Α.Π. μπορεί να ζητά την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων και στοιχείων σχετικών με την υπόθεση.

(στ) Μετά το πέρας της πιο πάνω διαδικασίας, η Α.Α.Π. επιφυλάσσει την απόφασή της και την κοινοποιεί στα δύο μέρη με το έντυπο ΑΑΠ-4, τηλεομοιοτυπικά και ταχυδρομικώς, εντός της νενομισμένης προθεσμίας.

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο