Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Συνδέσεις


Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 της Κ.Δ.Π. 201/2007 ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας, ο Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας και ο Γενικός Λογιστής της ∆ηµοκρατίας, ως προϊστάµενος της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ή ο εκπρόσωπος εκάστου εξ’ αυτών, έχουν δικαίωµα να παρακάθονται στις συνεδρίες των Συµβουλίων Προσφορών, των Επιτροπών Αξιολόγησης, και των ∆ιαχειριστικών Επιτροπών ως ανεξάρτητοι παρατηρητές, να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ζητούν όπως αυτές καταγράφονται.

Επιλέξτε μία από τις πιο κάτω συνδέσεις για να επισκεφθείτε τον επίσημο Διαδικτυακό Τόπο των Παρατηρητών στις Δημόσιες Συμβάσεις:

1. Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας

2. Γενικός Ελεγκτής της ∆ηµοκρατίας

3. Γενικός Λογιστής της ∆ηµοκρατίας, ως προϊστάµενος της Αρµόδιας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων


No documents foundΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο