Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Τέλη


Σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 467/2010 :

1. Σε περίπτωση Προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 104(Ι)/2010 και σε περίπτωση Προσφυγής, με αίτημα την κήρυξη συναφθείσας σύμβασης ως ανενεργού ως προνοείται από το άρθρο 26 του Νόμου 104(Ι)/2010 και ανεξάρτητα από την ακολουθηθείσα διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης, τα καταβαλλόμενα τέλη καθορίζονται, λαμβανομένου υπόψη του ποσού της επιλεγείσης προσφοράς ως ακολούθως:


Από
Μέχρι
Τέλη
€1
€1.000.000
4.000
€ 1.000.001
€3.000.000
€ 6.000
€ 3.000.001
€6.000.000
€ 8.000
€ 6.000.001
€10.000.000
€ 10.000
€ 10.000.001
€50.000.000
€ 15.000
€ 50.000.001
€100.000.000
€ 17.500
€100.000.001
€200.000.000
€19.000
€200.000.001
και άνω
€20.0002. Σε περίπτωση που η προσφυγή αφορά προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση πριν την υποβολή της προσφοράς, ή αφορά απόφαση ακύρωσης διαγωνισμού, ή αφορά πράξη ή απόφαση που δεν οδηγεί σε κατακύρωση διαγωνισμού, ή σε άλλη περίπτωση και εφόσον η προσβαλλόμενη πράξη ή απόφαση οδηγεί σε κατακύρωση με μη καθορισμένο χρηματικό αντάλλαγμα, τα καταβαλλόμενα τέλη καθορίζονται στα € 5.000.

3. Τα παρόντα τέλη τίθενται σε ισχύ από την 19.11.2010

4. Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της παρούσας Κ.Δ.Π. τα τέλη που καθορίστηκαν στις 27.12.2007 με την Κ.Δ.Π. 603/2007 καταργούνται.


Σημείωση: Τα πιο πάνω τέλη καταβάλλονται ταυτόχρονα με την καταχώριση της προσφυγής είτε τοις μετρητοίς είτε με επιταγή. Νοείται ότι η αναφορά στο ποσό της επιλεγείσης προσφοράς δεν περιλαμβάνει το Φ.Π.Α.

No documents found

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο