Κυπριακή Δημοκρατία
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Χρήσιμες ΠληροφορίεςΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.104(Ι)/2010:

(1) Η διαδικασία εξέτασης της προσφυγής ολοκληρώνεται το ταχύτερο δυνατόν και η απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εκδίδεται το αργότερο μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την ολοκλήρωση της ακρόασης της προσφυγής κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) του άρθρου 24.

(2) Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, με βάση τα υποβληθέντα σε αυτήν στοιχεία, δύναται να εκδώσει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις
  (α) να επικυρώσει την πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

  (β) να ακυρώσει την πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, αν αυτή παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος δικαίου

  (γ) να ακυρώσει ή να διατάξει την τροποποίηση, οποιουδήποτε όρου, που περιέχεται στην προκήρυξη ή στα έγγραφα του διαγωνισμού ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο σχετικό με την διαδικασία του διαγωνισμού και αναφέρεται σε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές προδιαγραφές πριν την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ή των προσφορών, λόγω παραβιάσεως οποιασδήποτε διάταξης του ισχύοντος δικαίου.

(3) Εκτός όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27, σε περίπτωση που η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ακυρώσει πράξη ή απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα μετά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, η τελευταία δεν επηρεάζεται.


Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.104(Ι)/2010:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 28 και 29, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 3 και 20, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών με απόφασή της αναφορικά με προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 26 κηρύσσει συναφθείσα σύμβαση ανενεργό, εάν διαπιστώσει ότι η σύμβαση αυτή:

  (α) έχει ανατεθεί χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για τις συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του άρθρου 3 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, χωρίς αυτό να επιτρέπεται από την περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία· ή

  (β)(i) έχει συναφθεί ενόσω εκκρεμούσε προσφυγή με βάση το άρθρο 19 ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εναντίον της απόφασης της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα για ανάθεση της σύμβασης και προτού παρέλθουν τα χρονικά περιθώρια που παρέχονται από το άρθρο 24 στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για την έκδοση απόφασης αναφορικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων· ή


   (ii) έχει συναφθεί ενόσω ευρίσκονται σε ισχύ προσωρινά μέτρα που αναστέλλουν την ανάθεση ή την υπογραφή της σύμβασης· ή

   (iii) έχει συναφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 22 του Νόμου· ή

   (iv) έχει συναφθεί χωρίς και/ή πριν να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες ή υποψήφιοι, ως ορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 21, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21,


  όταν η παράβαση κατά τα διαλαμβανόμενα στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (iv) επηρέασε τις πιθανότητες του προσφέροντος ή του υποψήφιου που ασκεί την προσφυγή να του ανατεθεί η σύμβαση και εφόσον η παράβαση αυτή συνδυάζεται με παράβαση της περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ασφαλές Διαδίκτυο